FLOORNET INDUSTRIAL 25L

Et kraftig,lavtskummende vaskemiddel for skitne industrielle gulv. *Skummer ikke *Høykonsentrert

NOK2 112,50 inkl. mva.
På lager: 99 stk.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)
Advarsel - H315 Irriterer huden.
Fare - H318 Gir alvorlig øyeskade.Indu
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 + P35 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/..

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.